• Thông tin chung

    Giống, chủng loại cà phê

    Thông tin về cà phê , các giống chủng loại về cà phê, nguồn gốc được thể hiện tương đối rõ qua biều đồ sau: Nhìn vào hình có thể thấy rõ 4 nhánh thề hiện 4 loại cà phê, tuy nhiên hai nhánh C.Anthonyl và C.Eugenoides lại nhập với nhau thành giống Arabica, nên còn lại 3 nhóm chính là Liberia, Arabica và Robusta. Cà phê Liberia ( Vn gọi là cà phê mít )Cà phê Arabica – Cà phê chèCà phê Robusta – Vn sản xuất chủ yếu loại này, chiếm gần 40% sản lượng Robusta trên thế giới, nhưng vài năm nữa thôi thì Braxin sẽ vượt…